Previous
Next

SUCCESS CASE

โครงการ “พลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตใหม่ 4.0”
โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation) เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0
Previous
Next

CONTROL PRODUCTS

R E F E R E N C E

Certificate